Általános Szerződési Feltételek

Pair of Nines Kft. (Adószám: 27035847-1-42, Cégjegyzékszám: 0109345976, Székhely: 1145 Budapest, Szugló utca 61-63.), Mudra Ágnes e.v. (nyilvántartási szám: 52518285, adószáma: 68975551-1-42, székhely: 1145 Bp., Szugló utca 61-63. Fszt. 3.) valamint Schellenberger Roland e.v. (nyilvántartási szám: 53761228, adószáma: 69840029-1-51, székhely: 1145 Bp., Szugló utca 61-63. Fszt. 3.), mint Szolgáltató, valamint ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) (és a továbbiakban közösen: Felek) között, a Szolgáltató által az Infrasalon keretein belül, az Ügyfél részére nyújtott fitnesz szolgáltatásokra vonatkozóan.

Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy jelen ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

I. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA

1.1. A Szolgáltatás

A Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett vállalja fitnesz szolgáltatások, valamint hozzá kapcsolódó szolgáltatások nyújtását az Ügyfél részére.

A szolgáltatás keretében igénybe vehető a Fekvőbicikli elnevezésű eszköz, valamint a Futópad elnevezésű eszköz, és az Elliptikus Taposó elnevezésű eszköz. Mindhárom eszköz infra és vákuum technológiával felszerelt fitneszgép.

1.2. A Szolgáltató elérhetőségei

email: infrasalon@infrasalon.hu

telefon: 06-30/988-2288

weboldal: www.infrasalon.hu

facebook: facebook.com/infrasalon

instagram: instagram.com/infrasalon

messenger: m.me/infrasalon

 

II. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1.1. Szolgáltató biztosítja az infrasalon.hu honlapján feltüntetett Szolgáltatások megfelelő színvonalon történő igénybevételét a 1145 Budapest, Kövér Lajos utca 39-41. szám alatt található Infrasalonban előre egyeztetett időpontban.

2.1.2. A weboldalon részletesen megtalálhatóak a szolgáltatások részletes leírásai. Bejelentkezni az adott szolgáltatásra csakis írásos formában van lehetőség. Erre elsődlegesen a Szolgáltató hivatalos weboldalán keresztül ( https://infrasalon.hu ) „Foglalj most!” gomb vagy pedig a hivatalos Facebook oldalon keresztül ( http://facebook.com/infrasalon ) van lehetőség. Mind a két metódus Messenger alapú ( http://m.me/infrasalon ). Amennyiben az Ügyfél nem rendelkezik Messenger applikációval, akkor lehetőség van Viber, E-mail, SMS üzenetek küldésére is.

A Szolgáltató a bejelentkezés megérkezését követően feldolgozza az információkat és a szabadon lévő időpontok függvényében Messengeren vagy egyéb írásos formában visszaigazolja a szolgáltatás pontos időpontját és átad minden a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információt.

A visszaigazolt időpont a Szolgáltató lefoglaltságának függvényében eltérhet az Ügyfél által megjelölt időponttól.

2.1.3. A Szolgáltató mindenkor érvényes árjegyzéke a infrasalon.hu weboldalon, illetve az Infrasalon-ban az Ügyfelek számára elérhető helyen kerül feltüntetésre.

A Szolgáltató az árjegyzék módosításának jogát fenntartja.

2.2. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

2.2.1. Az Ügyfél az általa lefoglalt időpontot a szolgáltatás megkezdése előtt legalább 24 órával, igazolható módon módosíthatja, lemondhatja díjmentesen (e-mail, SMS, Viber, Messenger).  A 24 órával korábban igazolható módon le nem mondott szolgáltatás díját az Ügyfél köteles haladéktalanul megtéríteni Szolgáltató felé.

2.2.2. Ügyfél köteles a lefoglalt időpontnál minimum 5-10 perccel hamarabb érkezni, hogy a lefoglalt időpontban már a szolgáltatás igénybevételére kész, átöltözött állapotban legyen. 10 percet meghaladó késés esetében a Szolgáltatás megtartottnak minősül és a teljes díjat köteles Ügyfél Szolgáltató részére megfizetni.

2.2.3. Ügyfél köteles magával hozni tiszta talpú váltócipőt, továbbá sportmelltartót vagy fürdőruha felsőt, pamutpólót, rövidnadrágot vagy fürdőruha alsót és két törölközőt.

2.2.4. Ügyfélnek lehetősége van készpénzzel, bankkártyával, SZÉP kártyával és előre megváltott ajándékkártyával fizetni.

2.2.5. Az ajándékkártyát a rajta feltüntetett időpontig lehet beváltani. Bérletek esetében az első beváltott alkalomtól számított 30 napig érvényesek.

2.2.6. Junior és Senior kedvezmények: 18 vagy az alatt, illetve 60 év vagy a felett kedvezményes áron történik a Szolgáltatások igénybevétele. A kedvezmény igénybevételéhez Ügyfél köteles személyi igazolványát bemutatni Szolgáltató részére.

2.2.7. Az előre megváltott bérletek/ajándékutalványok beváltási határideje 60 nap, érvényességük a beváltástól számított 30 nap.

3.1. A Szolgáltató házirendje a infrasalon.hu weboldalon, valamint az Infrasalon Ügyfelek számára nyitvaálló helyiségében megtalálható.

3.1.1. A házirend előírásainak megszegése esetén a szabálytalankodó Ügyfél figyelmeztetésben részesül, eredménytelenség esetén Szolgáltató jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából véglegesen kizárni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a Szolgáltatóval szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

III. FELELŐSSÉG

3.1. A Szolgáltató weboldalának, online megjelenéseinek (facebook, instagram, linkdin, youtube, tiktok, google, twitter) tartalmának – ideértve az ingyenesen letölthető anyagokat is –, engedély nélküli felhasználása, sokszorosítása, közzététele a szerző feltüntetése nélkül tilos, szerzői jogi védelem alatt áll, a szerző írásos beleegyezéséig.

3.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az interneten küldött és fogadott adat elveszik.

3.4. Az Ügyfél a szolgáltatást csak és kizárólag saját felelősségére veszi igénybe, e körben a Szolgáltatót, valamint a szolgáltatáshoz használt gépeket forgalmazó Body Space Hungary Kft. kifejezetten kizárják a felelősségüket.

3.5. A szolgáltatással elérni kívánt hatást, eredményt nagymértékben befolyásolhatják a Szolgáltatótól független, előre nem látható okok (egyéni adottságok, életkörülmények) és a szervezet biológiai reagáló és regeneráló képessége, amelyre figyelemmel Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.

IV. PANASZKEZELÉS

4.1. Az Ügyfél a szolgáltatások igénybevétele során esetlegesen felmerülő panaszait az 1.2. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

 • Szóbeli panasz

Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:

 1. a) az Ügyfél neve;
 2. b) az Ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
 3. c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 4. d) az Ügyfél panaszának részletes leírása
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);
 • Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

c.) Panasznyilvántartás

A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el az Ügyféltől:

Ügyfél neve

Ügyfél lakcíme, levelezési címe

Ügyfél telefonszáma

értesítés módja

panasz leírása, oka

Ügyfél panasszal kapcsolatos igénye

a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata

a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

A Szolgáltató a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató.

 • Jogorvoslat

Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.

Cím: 1088 Budapest József krt. 6.

Telefonszám: 061/459-4836 vagy 061/459-4999

A fogyasztók 2017. január 1. napjától panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz is fordulhatnak. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei itt találhatóak: jarasinfo.gov.hu

Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

bmkik@bmkik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: (1) 488-2131

Fax: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: (22) 510-310

Fax: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

fmkik@fmkik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefon: (52) 500-749

Fax: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

hbkik@hbkik.hu

 

Komárom-Esztergom County Arbitration Board

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: (34) 513-010

Fax: (34) 316-259

Elnök: Dr. György Rozsnyói

kemkik@kemkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefon: (1) 269-0703

Fax: (1) 269-0703

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

kamara@jnszmkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefon: (32) 520-860

Fax: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

nkik@nkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefon: (82) 501-000

Fax: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

skik@skik.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: (74) 411-661

Fax: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

kamara@tmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

8200 Veszprém, Budapest u. 3.

TTelefon: (88) 429-008

Fax: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

info@bekeltetesveszprem.hu

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefon: (72) 507-154

Fax: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

bekelteto@pbkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: (46) 501-091, 501-870

Fax: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

bekeltetes@bokik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: (62) 554-250/118 mellék

Fax: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

info@csmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: (96) 520-202; 520-217

Fax: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefon: (36) 416-660/105 mellék

Fax: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

hkik@hkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: (34) 513-010

Fax: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

kemkik@kemkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.

Telefon: (1) 474-7921

Fax: (1) 474-7921

Elnök: dr. Csanádi Károly

pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax: (42) 311-750

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

bekelteto@szabkam.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: (94) 312-356

Fax: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

vmkik@vmkik.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefon: (92) 550-513

Fax: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

zmbekelteto@zmkik.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A vásárló jogosult a fogyasztói jogvitákból eredő követelésének bíróság előtti jogérvényesítésére a Polgári Törvénykönyv és a Polgári Perrendtartás szabályai szerint.

Az Európai Bizottság internetalapú platformot hívott életre, azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. Azok a vitarendezési testületek szerepelnek az online vitarendezési platform jegyzékében, amelyek megfelelnek bizonyos minőségi előírásoknak, és amelyeket a nemzeti hatóságok is elismernek. A honlap az EU 23 hivatalos nyelvén áll rendelkezésre.

http://ec.europa.eu/consumers/odr

V. Egyebek

5.1. A Szolgáltató által üzemeltetett hu weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal használata feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

5.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 • A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.
 • A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint, valamint a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján jár el.
 • Ügyfél a napi jegy, illetve a bérlet megvásárlásával az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenést követő 8. napon lép hatályba és a hatályba lépését követően alkalmazandó.
 • Jelen szerződés a Ptk. 6:82.§-a alapján elektronikus úton kötött szerződésnek minősül. A szerződés magyar nyelven jött létre.
 • Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon:+36(1)391-1400
  Fax:+36(1)391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat @ naih.hu ) felé teheti meg.