HÁZIREND

A jelen Házirend célja, az Infrasalon stúdióban (a továbbiakban: Infrasalon) tartózkodó illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő vendégek részére, általános magatartási szabályok és követelmények meghatározása a vendégek számára biztosított magas színvonalú kiszolgálás érdekében, továbbá a szolgáltatások rendeltetésszerű használatával kapcsolatos általános információk.

Általános információk

1. Az Infrasalon szolgáltatásainak igénybevételével a vendége a jelen Házirendet kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy köteles a Házirendet mindenkor betartani és annak ismeretében igénybe venni az Infrasalon szolgáltatásait. A vendég tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Házirend betartását jogosult bármikor ellenőrizni, illetve azzal kapcsolatos észrevételt, intézkedést megtenni. A jelen Házirend az Infrasalon helyszínén (1145 Budapest, Szugló utca 61-63. Fszt. 3.) kifüggesztve, illetve az infrasalon.hu weboldalon érhető el.

2. Az Infrasalon üzemeltetését a

Pair of Nines Kft (Adószám: 27035847-1-42, Cégjegyzékszám: 0109345976,  Székhely: 1145 Budapest, Szugló utca 61-63.)

végzi. A jelen Házirenddel kapcsolatos felvilágosítás, illetve az üzemeltetésével kapcsolatos információ kérhető, illetve panasz tehető az alábbi elérhetőségen:

postacím: 1145 Budapest, Szugló utca 61-63. Fszt. 3.

mobiltelefon: +36-30-988-2288

e-mailcím: infrasalon@infrasalon.hu

Általános szabályok

Az Infrasalon területe, illetve szolgáltatásai kizárólag rendeltetésszerűen, a jelen Házirend rendelkezéseinek megfelelően használhatók. A vendégek az Infrasalon szolgáltatásait kizárólag saját felelősségre vehetik igénybe.

Az Infrasalon szolgáltatásainak díjait a belépéskor előre kell megfizetni. Kettő vagy annál több időpont előre foglalására, csak bérelt megváltása esetén van lehetőség. A bérletek érvényességének kezdete, nem a vásárlás időpontja, hanem a bérletről felhasznált első edzés időpontja. Érvényessége az első edzéstől számított 30 nap. A bérletek kizárólag az érvényességi időn belül használhatók fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak ellenértéke nem jár vissza. Csak érvényes orvosi igazolással van lehetőség a bérletet hosszabbításra, melynek ideje maximum 14 nap. Évente egy felhasználó esetén maximum egyszer lehetséges a bérlethosszabbítás igénylése. Az Üzemeltető a változtatás jogát fenntartja.

Az Ügyfél az általa lefoglalt időpontot a szolgáltatás megkezdése előtt legalább 24 órával, igazolható módon módosíthatja, lemondhatja díjmentesen (E-mail, SMS, Viber, Messenger).  A 24 órán belül lemondott szolgáltatás díját az Ügyfél köteles haladéktalanul megtéríteni Üzemeltető felé. A szolgáltatás ellenértékét abban az esetben is maradéktalanul köteles megtéríteni az Ügyfél, ha az előre lefoglalt időpontban nem jelent meg.

Az Üzemeltető az öltözőben, öltözőszekrényben elhelyezett tárgyakért, illetve az Infrasalon egyéb területén, vendégek által elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállal.

Felhívjuk a figyelmet, hogy értékeiket (pl. mobiltelefon, vagy egyéb elektronikai eszközök, ékszerek) ne hagyják őrizetlenül!

A vendégek az Infrasalon területén elhelyezett gépeket (Fekvőbicikli, Futópad és Elliptikus Taposó) rendeltetésszerűen kötelesek használni. Ezen gépek megrongálódása miatt a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.

Cselekvőképtelen, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy az Infrasalont nem látogathatja. Várandós nő az Infrasalon szolgáltatásait nem veheti igénybe.

Az Infrasalonba tilos állatokat bevinni, illetve azokat ott tartani.

Az Infrasalon teljes területén tilos az alkoholfogyasztás és a dohányzás.

Az Infrasalon területére tilos mindennemű veszélyes anyag (fertőző, mérgező, gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő, illetve más módon ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy sugárzást okozó anyag), fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, vagy bármely más az Üzemeltető által veszélyesnek ítélt tárgy, kábítószer, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, alkohol bevitele.

Az Infrasalon területén kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyását követően helyezhető el bármely dekorációs vagy promóciós anyag (pl. növény, szórólap, reklám, hirdetési anyag).

Tilos az agresszív, durva, mások testi épségét veszélyeztető viselkedés, verekedés, fenyegetés, más vendégek edzését zavaró viselkedés.

Az Infrasalon területén a többi vendég nyugalma érdekében 14 év alatti gyermek nem tartózkodhat.

Az Infrasalon területén mindenki köteles a rendet és tisztaságot megőrizni.

Az Infrasalon jogosult a Házirendet megsértő személyeket a szolgáltatásainak további igénybevételétől eltiltani. A szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltott vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

Az öltözőben, vizes helyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók. A lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot, rongyot, intimbetétet, veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.

Tilos az Üzemeltető előzetes jóváhagyása nélkül az Infrasalonban az edzések alkalmával hang- videó vagy képfelvétel készítése.

A talált tárgyakat minden vendég köteles a recepción jegyzőkönyv mellett leadni.

A gépeket kizárólag rendeltetésszerűen, a személyzet utasításainak megfelelően lehet használni. Saját biztonságuk és a gép üzemszerű működésének érdekében, csak a személyzet által engedélyezett beállításokat módosíthatják. A gépeket csak a személyzet indíthatja el. A gépeket minden vendég kizárólag saját felelősségére használhatja. A gépek használata során figyelembe kell venni a vendég saját egészségi, edzettségi állapotát, alkatát, erőnlétét.

Az Infrasalon szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek nem veheti igénybe.

Az Infrasalont kizárólag tiszta és a gépek igénybevételére alkalmas sportöltözetben (tiszta talpú edzőcipő, fürdőruha alsó vagy rövidnadrág, sportmelltartó vagy fürdőruha felső és pamut póló) vehető igénybe, utcai ruházat, utcai cipő, sáros vagy piszkos sportcipő viselése nem megengedett. A gépeken törölköző használata kötelező.

Az Infrasalon szolgáltatásait igénybevevő vendég a szolgáltatás igénybevételével, illetve a jelen Házirend elfogadásával ingyenesen, azaz bármilyen díjazási igény vagy díjkövetelés nélkül kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltetők (illetve társvállalatai, valamint a megbízásából eljáró más személy, alvállalkozó stb.) az Infrasalon szolgáltatásainak, tevékenységének bemutatása, illetve népszerűsítése érdekében az Infrasalon területén esetlegesen képmását tartalmazó mozgókép- és a fényképfelvételeket („Felvételek”) készítsen és a Felvételeket, vagy azok bármely részletét az Üzemeltető kizárólag a fenti cél érdekében nyomtatott kiadványokban, plakátokon, illetve az interneten – így különösen, de nem kizárólag az Infrasalon hivatalos weboldalán, Facebook közösségi oldalán, valamint az Instagram közösségi oldalán – tetszőleges példányszámban és tetszőleges alkalommal, időbeli korlát nélkül, Magyarország területén közzétegye, terjessze és többszörözze, továbbá belső céges anyagokban, illetve referenciaanyagként a tevékenységével kapcsolatos szakkiadványokban és –anyagokban, szakkiállításokon, -vásárokon, közzétegye. A többszörözés joga magában foglalja a Felvételek, illetve a felhasználásukkal készített plakát vagy egyéb anyag képfelvételen, továbbá számítógéppel, illetőleg elektronikus adathordozóra való másolásának jogát is.

A fentiekre tekintettel az Infrasalon szolgáltatásait igénybevevő vendég a fenti megjelenésekkel, illetve felhasználásokkal kapcsolatban az Üzemeltetővel, társvállalataival, alvállalkozóival és egyéb harmadik személyekkel szemben semmilyen díj-, költség-, személyhez fűződő jogokért járó díj-, illetve egyéb követelést vagy igényt nem támaszthat.

Tájékoztatjuk, hogy az ügyfélfogadásra nyitva álló jelen helyiségében (emberi élet / testi épség / személyi szabadság / üzleti titok védelme / vagyonvédelem) érdekében az Üzemeltető elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést tesz lehetővé (továbbiakban felvétel). Az általunk alkalmazott eszköz a Vendégek tevékenységét is rögzíti. Ön jelen házirend ismeretében belép a kamerával megfigyelt területre, úgy ezzel a magatartásával hozzájárulását megadottnak tekintjük a felvétel készítéséhez. Amennyiben Ön nem kívánja megadni hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez úgy kérjük, ne lépjen be a kamerával megfigyelt területre.

Az Infrasalon szolgáltatásai kizárólag nyitvatartási időn belül vehetők igénybe.

Az Infrasalon vendégei, annak szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe, a szolgáltatásainak igénybevételéből illetve a gépek használatából eredő károkért való felelősségét kizárja, kivéve ha ezen felelősség kizárását vagy korlátozását jogszabály rendelkezés kifejezetten kizárná.

Az Infrasalon nem vállal felelősséget a területén bekövetkező, a jelen Házirend szabályainak megszegéséből eredő károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért.

A jelen Házirend megváltoztatásának jogát az Üzemeltető fenntartja.